SpringBoot @ConfigurationProperties 读取不到no对应的属性值

问题:我用SpringBoot的@ConfigurationProperties注解,想读取yml文件中自定义的设置。其它属性没有问题,都能读到,唯独这个“no”对应的属性值无法获取。知道原因的大佬,还辛苦解答一下小弟的疑惑,万分感谢!
image看起来是有点离谱。换个其他变量名称试试看?

换了变量名称,是可以读到的,就是不知道为什么这个no就是读不到。哈哈哈

你手动添加get/set方法试试看,不要用@Data

也还是不行 :smiling_face_with_tear:

试试看构造函数绑定。

import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.boot.context.properties.ConstructorBinding;

@ConfigurationProperties(prefix = "minio")	// 前缀
@ConstructorBinding				// 构造函数绑定
public class MinioConfig {

	public final String endpoint;
	public final String accessKey;
	public final String secretKey;
	public final String bucket;
	public final String gateway;

	public MinioConfig(String endpoint, String accessKey, String secretKey, String bucket, String gateway) {
		super();
		this.endpoint = endpoint;
		this.accessKey = accessKey;
		this.secretKey = secretKey;
		this.bucket = bucket;
		this.gateway = gateway;
	}

	@Override
	public String toString() {
		return "MinioConfig [endpoint=" + endpoint + ", accessKey=" + accessKey + ", secretKey=" + secretKey
				+ ", bucket=" + bucket + ", gateway=" + gateway + "]";
	}
}

而且,你这是SpringBoot,没必要添加@PropertySource注解。默认就会加载它、

好的 我试试,谢谢大佬。